Producenci

Regulamin

 

Informacja o Firmie:

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.irobotbydgoszcz.pl przekierowany na www.robotydo.pzwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę Przedstawicielstwo Handlowe Tomasz Witkowski. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Cmentarnej 24, kod pocztowy 85-184, NIP 953-023-18-12, REGON 090414214, e-mail: sekretariat@witkowski-group.pl , nr telefonu +48 52 373 25 31, fax: 48 52 373 25 31, zwaną dalej Firmą

 2. Ochrona danych osobowych

  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności Sklepu pod adresem: https://www.irobotbydgoszcz.pl/ochrona danych osobowych

   

 3. Ceny

  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).

  2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia i nie ma wpływu na już złożone zamówienia lub zawarte umowy sprzedaży.

  4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 4. Zamówienia

  1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.irobotbydgoszcz.pl przekierowaną na www.robotydo.pl.Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

  2. Informacja udzielona przez sklep niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

  3. Firma zobowiązana jest do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.

 5. Dostawa

  1. Towar zamówiony w Sklepie Firma dostarcza za pośrednictwem firm kurierskich bądź klient może odebrać go osobiście w punkcie odbioru Sklepu przy ul. Cmentarna 24 w Bydgoszczy.

  2. Na czas otrzymania towaru przez klienta Sklepu składa się:

   1. czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.

   2. czas dostawy - czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

  3. Czas realizacji "1 dzień roboczy" oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od klienta lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku otrzymania wpłaty lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 12.00, towary z czasem realizacji "1 dzień roboczy" są nadawane zazwyczaj tego samego dnia roboczego, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

  4. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zastosowanie znajdzie najdłuższy podany czas realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których Firma poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.

  5. Wraz z towarem wydawane są niniejszy regulamin, faktura VAT lub paragon fiskalny oraz dokument gwarancyjny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić Firmie w celu uzupełnienia braków.

  6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Firmę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Firmy lub nie odbierać przesyłki.

 6. Sposoby płatności

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

   1. Przelew na rachunek bankowy Firmy (wysyłka następuje po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe Firmy) - przed wydaniem towaru klientowi.

   2. Za pośrednictwem serwisu PayU (wysyłka może nastąpić po otrzymaniu wpłaty) - przed wydaniem towaru klientowi:

    1. Kartą kredytową;

    2. Przelewem elektronicznym.

   3. Raty mBank  (wysyłka może nastąpić po zatwierdzeniu przez Bank wniosku ratalnego) - przed wydaniem towaru klientowi.

   4. Raty Credit Agricole (wysyłka może nastąpić po zatwierdzeniu przez Bank wniosku ratalnego) - przed wydaniem towaru klientowi.
   5. Raty inBank (wysyłka może nastąpić po zatwierdzeniu przez Bank wniosku ratalnego) - przed wydaniem towaru klientowi.
   6. Gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z punktu odbioru Sklepu przy ul. Cmentarna 24 w Bydgoszczy - w momencie odbioru towaru.

   7. Gotówką do rąk przewoźnika czyli "za mpobraniem " w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika - w momencie odbioru towaru.

   8. Shoper Płatnośći udostępnione przez podmiot  Blue Media S.A. : umożliwiający dodatkowo następujące  formy płatności: 

         1. Karty płatnicze:                                          (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),                                               2.  BLIK,                                                           3.  Pay by link,                                                   4.  Szybkie przelewy”

  2. Firma może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności uzgodnione wspólnie z klientem i za jego zgodą, wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Firmę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

  3. Firma może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.

 7. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie towaru lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   Wzór formularza odstąpienia od umowy

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   – Adresat:

   Przedstawicielstwo Handlowe Tomasz Witkowski. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul.Cmentarnej 24

   kod pocztowy 85-184,   – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
   sprzedaży następujących rzeczy: ________________

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________
   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________________
   Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________
   Data i Podpis konsumenta(-ów) ________________________________________________
   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   (*) Niepotrzebne skreślić.

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  4. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Firma dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać Firma rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Firmę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Rzecz należy odesłać na adres:

    

              Przedstawicielstwo Handlowe Tomasz Witkowski

              Bydgoszcz

              ul. Cmentarna 24

              kod pocztowy 85-184,

  1. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (operatora pocztowego) bądź osobiście w Firmie przy ul. Cmentarnej 24 w Bydgoszczy. Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".

   Brak spełnienia przez klienta powyższej rekomendacji nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy ani nie spowoduje ewentualnych roszczeń ze strony Firmy w tym zakresie.

  2. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”

  Procedura reklamacji

  Klient w przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądanie do Firmy za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście:

  Bydgoszcz ul. Cmentarna 24, telefonicznie: +48 52 373 25 31, elektronicznie: sekretariat@witkowski-group.pl

  1. Firma ustosunkowuje się do reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

  2. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, Firma zaleca, aby przed wysłaniem towaru, klient skontaktował się w celu pomocy w zakresie organizacji transportu urządzenia na koszt Firmy w dwie strony.

   Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło".

  3. Towar należy przysyłać z otrzymanymi akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.

  4. Do towaru dołącza się dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo klient powinien określić swoje oczekiwania reklamacyjne.

  5. Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.

  6. W przypadku, gdy towar dostarczony do Firma nie uzasadnia realizacji żądania klienta, a wada wynikła z winy klienta, Firma skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności Firma – według wyboru klienta – może dokonać naprawy dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie klienta (naprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności.

 8. Usługi posprzedażowe

  1. Firma informuje o możliwości świadczenia odpłatnych usług serwisu pogwarancyjnego i pozagwarancyjnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na warunkach każdorazowo uzgadnianych z klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

 9. Serwis

  1. Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres:

   Bydgoszcz

   ul. Cmentarna 24

   kod pocztowy 85-184

   Kontakt
   nr telefonu +48 52 373 25 31
   e-mail
   sekretariat@witkowski-group.pl

    

 10. Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów

  1. W razie powstania ewentualnych sporów między klientem, będącym konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania - ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek tj. wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
   Dodatkowo pod adresem 
   http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Obecnie za pośrednictwem platformy nie są dostępne organy rozstrzygające spory w Polsce.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Złożenie zamówienia oraz założenie konta w Sklepie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.

  2. Firma informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

  3. Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

   2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli),

   3. do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader,

   4. do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

   Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie bezprawnych działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.

   Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 01 10 2019

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl